Vedtægter for SingleViborg 2004

§1: Formål og idegrundlag

Klubben er hjemmehørende i Viborg og har til formål at give singler i Midtjylland mulighed for at møde ligesindede i et kontaktskabende, respektfuldt og positivt miljø, med tilbud om deltagelse i aktiviteter og arrangementer af såvel kulturel som social karakter. 

Grundlaget for aktiviteterne skal være medlemmernes ønsker og interesser, samt disses aktive deltagen i planlægning og afvikling af aktiviteterne.

En eller flere medlemmer af klubben kan, søge bestyrelsen om penge til gennemførelse af en aktivitet.
A) Ansøgningen skal være skriftlig med beskrivelse af aktiviteten, tid og sted og hvem som er ansvarlig. Ansøgningen stiles til formanden.

B) Aktiviteten skal bringes i bladet. 

C) Senest 14 dage efter aktiviteten er gennemført afleveres et regnskab med bilag 

til klubbens kasserer.

 

§2: Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, som er singler og min. 35 år - max 69 år på indmeldelse tidspunktet. Medlemmerne må ikke bruge klubben som afsæt til at fremme egen økonomisk interesser.

 

§3: Bestyrelse

Klubbens administration varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 4/5 personer, som vælges med 2 personer lige årstal og 2/3 personer i ulige årstal, for 2 år ad gangen. 

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen. 

 Såfremt der er valgt 4 til bestyrelsen, og der opstår stemmelighed, trækkes der lod. 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

 De 4/5 valgte bestyrelsesmedlemmer er fri for betaling af kontingent.

 

§4: Hæftelse

Klubbens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter. Overskud fra klubbens virksomhed indgår i driften og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med klubbens formål. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Enhver af klubbens aktiviteter skal være i overensstemmelse med dansk lov og ret.

 

§5: Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som skal afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april måned. Det er bestyrelsens ansvar at indkalde til og afvikle generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved optagelse på klubbens aktivitetsliste. Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. marts. Regnskab skal foreligge i revideret stand senest 1. april. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst bestå af følgende punkter:

1)  Velkomst v/formanden

2)  Valg af dirigent

3)  Formandens beretning

4)  Fremlæggelse af regnskab

5)  Fastsættelse af kontingent

6)  Behandling af indkomne forslag

7)  Valg af medlemmer til bestyrelsen

8)  Valg af suppleanter til bestyrelsen

9)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10)  Valg af ”tovholdere” for et halvt år

11)  Eventuelt

 

§6: Ekstraordinær generalforsamling

Kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis mindst 1/3 af klubbens medlemmerne skriftligt ønsker det. Begrundet begæring herom skal sendes til formanden.

Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal herefter ske senest 21 dage efter formandens modtagelse af begæringen.

 

§7: Vedtægtsændringer

Kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Skriftlige ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, og kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 

§8: Udmeldelse

Kan ske mundtligt eller skriftling til formanden eller kassereren. Medlemsskab opnåes og vedligeholdes ved indbetaling af det fastsatte kontingent inden betalingsfristens udløb. Hvis kontingentbetalingen udebliver, opfattes det ligeledes som udmeldelse, og medlemskabet bliver slettet.

 Eksklusion kan ske, hvis et medlem modarbejder klubbens interesser. Beslutning om eksklusion skal træffes af en enig bestyrelse, og meddeles skriftligt til medlemmet.

 

 §9: Opløsning af klubben

Kan kun ske, hvis der bringes forslag herom (med sædvanlige varsel) til en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Beslutningen skal derefter gentages på en ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Ved opløsning skal en eventuel formue skænkes til en humanitær organisation, som vælges på den opløsende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.  

 

April 2015